நீங்கள் ஆசிரியரா?? அப்ப காசு இல்லாமல் கார் வாங்கலாம்!!