பயோ மெட்ரிக் கிடுக்கிப்பிடி -ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் கட்