பள்ளிக் கல்வித் துறையில் இணை இயக்குநர் திரு. இராதா கிருஷ்ணன் [ மேல் நிலைக் கல்வி ] JD (HS) ஓய்வு பெற்றுள்ளதை அடுத்து, இணை இயக்குநர் (தொழிற் கல்வி) திருமதி. சுகன்யா அவர்களுக்கு கூடுதல் பொறுப்பு வழங்கப் பட்டுள்ளது.*

பள்ளிக் கல்வித் துறையில்  இணை
இயக்குநர் திரு. இராதா கிருஷ்ணன் [ மேல் நிலைக் கல்வி ] JD (HS) ஓய்வு பெற்றுள்ளதை அடுத்து, இணை இயக்குநர் (தொழிற் கல்வி) திருமதி. சுகன்யா அவர்களுக்கு கூடுதல் பொறுப்பு வழங்கப் பட்டுள்ளது.*