பிளாஸ்டிக் கொடிகளை பயன்படுத்த வேண்டாம் -மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அறிவுறுத்தல்

பிளாஸ்டிக் கொடிகளை பயன்படுத்த வேண்டாம் -மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அறிவுறுத்தல்