மத்திய அரசு பணியாளர்களுக்கு ஓய்வு வயது குறைக்கப்படுகிறதா??

மத்திய அரசு பணியாளர்களுக்கு ஓய்வு வயது குறைக்கப்படுகிறதா??