பள்ளிக்கு வழங்கப்பட மடிக்கணியை எப்படி பயன்படுத்துவது

பள்ளிக்கு வழங்கப்பட மடிக்கணியை எப்படி பயன்படுத்துவது குறித்து தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கிய CEO வின் செயல்முறைகள்