அக் .15 ம் தேதி வரைவு பட்டியல் வெளியீடு - ஆகஸ்ட் -16 ஆம் தேதி முதல் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப்பணி

அக் .15 ம் தேதி வரைவு பட்டியல் வெளியீடு - ஆகஸ்ட் -16 ஆம் தேதி முதல் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப்பணி