100 நாள் வேலை திட்டத்தில் பணியாற்றும் பணியாளர்களை கொண்டு பள்ளியை சுத்தம் செய்தல் தொடர்பாக இயக்குநர் செயல்முறைகள்