மாணவர்கள் கற்காமல் இருப்பதற்கு ஆசிரியர் மட்டும் பொறுப்பல்ல... ஏதாவது ஒரு கற்றல் குறைபாடு காரணமாக இருக்கலாம்.. கற்றல் குறைபாடு குறித்து RTI இல் பெறப்பட்ட கடிதம்:-

மாணவர்கள் கற்காமல் இருப்பதற்கு ஆசிரியர் மட்டும் பொறுப்பல்ல... ஏதாவது ஒரு கற்றல் குறைபாடு காரணமாக இருக்கலாம்.. கற்றல் குறைபாடு குறித்து RTI இல் பெறப்பட்ட கடிதம்:-