புதிய 12 ஆம் வகுப்பு ஆங்கில பாடப் புத்தகத்தில் நீக்கப்பட்ட / சேர்க்கப்பட்ட வரிகள் -பற்றிய சுற்றறிக்கை

புதிய 12 ஆம் வகுப்பு ஆங்கில பாடப் புத்தகத்தில் நீக்கப்பட்ட / சேர்க்கப்பட்ட வரிகள் -பற்றிய சுற்றறிக்கை