பள்ளிக்கல்வித்துறை - சிறப்பு காலமுறை ஊதிய துப்புரவாளர்களுக்கு அவர்கள் பணியில் சேர்ந்த நாள் முதல் காலமுறை ஊதியம் மற்றும் பணப்பலன் வழங்க அரசாணை வெளியீடு [ GO NO : 50 , DATE : 08.03.2019 ]