*தேர்தல் பணியாற்றும் அரசு ஊழியர்,ஆசிரியர்களின் ஊதியம்

*தேர்தல் பணியாற்றும் அரசு ஊழியர்,ஆசிரியர்களின் ஊதியம்