இடைநிலை/மேல்நிலைமுதல் (ம)இரண்டாம் ஆண்டு பொதுத்தேர்வுகள், மார்ச் 2019-பொதுத்தேர்வுகளில் ஒழுங்கீனச் செயல்களில் ஈடுபடும் தேர்வர்கள் மீது எடுக்கப்படும் நடவடிக்கை- DGE Instructions