10,+2 மற்றும் ஆசிரியர் பயிற்சி (D.T.Ed) வகுப்பு சான்றிதழ்கள் உண்மைத் தன்மை பெற்று தர வட்டாரக்கல்வி அலுவலருக்கு கொடுக்க வேண்டிய விண்ணப்பம்!!!