பள்ளி மேலாண்மைக் குழு உறுப்பினர்களுக்கு 1 நாள் பயிற்சி -மாநில திட்ட இயக்குநர் செயல் முறைகள்