ஜாக்டோ-ஜியோ ஜனவரி-22 முதல் வேலைநிறுத்தம் அறிவிப்பு