உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் இன்று கலந்தாய்வு இன்றி மாறுதல் வழங்கப்பட்ட வழக்கு விசாரனைக்கு வந்தது. அரசிடம் மேலும் பல கூடுதல் தகவல்களை கேரி வழக்கினை 21.01.2019 அன்றுக்கு தள்ளி வைத்தது.

உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் இன்று கலந்தாய்வு இன்றி மாறுதல் வழங்கப்பட்ட வழக்கு விசாரனைக்கு வந்தது. அரசிடம் மேலும் பல கூடுதல் தகவல்களை கேரி வழக்கினை 21.01.2019 அன்றுக்கு தள்ளி வைத்தது.