பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் செய்முறைத்தேர்வு வழிகாட்டி குறிப்புகள் .tamil medium.( தவறுகள் திருத்தப்பட்டுள்ளன .)