கல்வித்துறை அலுவலகங்களின் பணியாற்றும் அரசுப் பணியாளர் அனைவரும் அலுவலக நேரங்களில் கட்டாயமாக அடையாள அட்டையினை அணிந்து பணியாற்ற வேண்டும் - CEO செயல்முறைகள்!

கல்வித்துறை அலுவலகங்களின் பணியாற்றும் அரசுப் பணியாளர் அனைவரும் அலுவலக நேரங்களில் கட்டாயமாக அடையாள அட்டையினை அணிந்து பணியாற்ற வேண்டும் - CEO செயல்முறைகள்!