அலுவலக உபகாரணகளை பெறுவதற்கு - தனியார் பள்ளிகளிடம் கையேந்தும் மாவட்ட கல்வி அலுவலர்கள் - அரசு நிதி ஒதுக்காததால் அவலம்

அலுவலக உபகாரணகளை பெறுவதற்கு - தனியார் பள்ளிகளிடம் கையேந்தும் மாவட்ட கல்வி அலுவலர்கள் - அரசு நிதி ஒதுக்காததால் அவலம் Image may contain: text