தற்செயல் விடுப்பை "No Work No Pay" என்று தீர்மானிப்பது சரியா?