மாவட்ட ஆட்சியர் IAS பணிக்கு அடுத்த நிலையில் இருக்கும் டாக்டர்களுக்கும் மத்திய அரசுக்கு இணையான ஊதியம் வழங்க முடியாது என மறுத்த தமிழக அரசு...!!

மாவட்ட ஆட்சியர் IAS பணிக்கு அடுத்த நிலையில் இருக்கும் டாக்டர்களுக்கும் மத்திய அரசுக்கு இணையான ஊதியம் வழங்க முடியாது என மறுத்த தமிழக அரசு...!!