ஆசிரியர்களுக்கு வழங்கும் கூடுதல் சுமைகளும்,கஷ்டங்களும் - உரக்கச் சொல்வோம் உலகுக்கு! கரு.பழனியப்பன் - மக்கள் இயக்குநர் -

ஆசிரியர்களுக்கு வழங்கும் கூடுதல் சுமைகளும்,கஷ்டங்களும் - உரக்கச் சொல்வோம் உலகுக்கு! கரு.பழனியப்பன் - மக்கள் இயக்குநர் -