"பள்ளிக்கு ஏன் வருவதில்லை?" அமைச்சரிடம் கேட்ட சுட்டி மகள்!

"பள்ளிக்கு ஏன் வருவதில்லை?" அமைச்சரிடம் கேட்ட சுட்டி மகள்!