ஆங்கில இலக்கணம் பாடல் வடிவில்!-எளிமையாகக் கற்கலாம் மிக விரைவில்!!

1.PARTS OF SPEECH SONG LINKhttps://youtu.be/48XdWk_5Ilg…


2.NOUN SONG LINK
https://youtu.be/1-GjFi2LuMI…

3.PRONOUN SONG LINKhttps://youtu.be/O0X7PzDjjU0…4.ADJECTIVE SONG LINKhttps://youtu.be/1zNmuOo17iQ…
5.VERB SONG LINKhttps://youtu.be/Birrdesr3Yw…


6.ADVERB SONG LINKhttps://youtu.be/ms9kVvJUScU…
7.PREPOSITION SONG LINKhttps://youtu.be/TpricqSLipA…
8.CONJUNCTION SONG LINKhttps://youtu.be/zEtAqbemma8…


9.INTERJECTION SONG LINKhttps://youtu.be/cYVHTY1j2a0…