உங்கள் கிராமத்தில் நிலத்தடி நீர் மட்டம் எவ்வளவு உள்ளது என்பதையும், நீரின் தண்மை மற்றும் அதன் ஆதார விபரங்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்ள