6ஆம் வகுப்பு முதல் 8ஆம் வகுப்பு புதிய பாடத் திட்டதை டேப் மூலம் கொண்டு வர நடவடிக்கை - பள்ளிகல்வித்துறை அமைச்சர்

6ஆம் வகுப்பு முதல் 8ஆம் வகுப்பு புதிய பாடத் திட்டதை டேப் மூலம் கொண்டு வர நடவடிக்கை - பள்ளிகல்வித்துறை அமைச்சர்