அரசு உயர் நிலை /மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் பொது மாறுதல் /ஓய்வில் செல்லும் போது பொறுப்பு ஒப்படைத்தல் சார்பான மாதிரி விண்ணப்பம்

அரசு உயர் நிலை /மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் பொது மாறுதல் /ஓய்வில் செல்லும் போது பொறுப்பு 
ஒப்படைத்தல்  சார்பான மாதிரி விண்ணப்பம் 
CLICK HERE TO DOWNLOAD H.M CHARGE TAKEN FORM