ஆறாவது ஊதியக்குழுவில் பெற்று வந்த சிறப்பு படி (SPECIAL ALLOWANCE) ரூ 500/- மற்றும் ரூ 30,50,60 ஏழாவது ஊதிய குழுவில் உயர்த்தி வழங்கப்பட்டுள்ளதா ? அல்லது தொடர்ந்து பெற்று கொள்ள அனுமதிக்கலாமா ? தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தில் பதில்

CLICK HERE-TO DOWNLOAD-RTI-NEWS LETTER -REG-SPECIAL ALLOWNACE

நன்றி-திரு.க .விஜயரகுநாதன் -திண்டுக்கல்