Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

moving

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Monday, December 4, 2017

ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் குரூப் 4 மற்றும் விஏஓ தேர்வுகளுக்கான வினா-விடை - 8

இந்த பதிவில் சரியான பொருளைத் தேர்வு செய்தல் குறித்து பார்ப்போம்.
சரியான பொருளைத் தேர்வு செய்தல்:
வேழம், சிந்துரம், கரி, வாரணம், களபம் - யானை

கடகரி - மதயானை
புரி, இவுளி, வயமா, வாரணம் - குதிரை
அரி, மடங்கல், ஏறு - சிங்கம்
தீபு - புலி
இகல் - போர்
இகல் - பகை
எழில் - அழகு
அவலம், ஊறு, இடர், வாதை - துன்பம்
ஏதம் - குற்றம்

ஏதம் - கேடு
புரை, கோது, மது- குற்றம்
பிணி - நோய்
பகை - செற்றம்
வசை - குற்றம்
ஏமம் - காவலம்
புடர் - துயரம்
இன்னா - துன்பம்
உற்றுழி - துன்புறுகாலம்
வன்மை - தீராப்பகை
இன்மை, நல்குரவு - வறுமை
தீனம் - நடப்பு
நிந்தை - இகழ்ச்சி
சினம் - கோபம்
இரவி - சூரியன்
கனகம் - தங்கம்
கலிழி - கலங்கல்
ஒவம் - ஒவியம்
வாகை - வெற்றி
மள்ளர் - வீரர்
தொடை - மாலை
வெற்பு, நகம், கிரி, வரை - மலை
முனிவு - வெறுப்பு
இடங்கல் - முதலை
மடங்கல் - சிங்கம்
கடகரி - மதயானை
பாந்தன் - பாம்பு
சுரும்பு - வண்டு
மந்தி - பெண்குரங்கு
கடுவன் - ஆண் குரங்கு
பிணை - பெண் மான்
நுணல் - தவளை
மறி - மான் கன்று
மரை - மான்
தளை - விலங்கு
கயல் - மீன்
புள் - பறவை
மதுரகம் - தேனீ
கிள்ளை - கிளி
குருகு - அன்னப்பறவை
களியானை - மதம் கொண்ட யானை
பிடி - பெண் யானை
ஞிமிறு - வண்டு, தேனீ
ஞமலி - நாய்
எகினம் - நாய், புளியரம்
கிலி - அச்சம், பயம்
மஞ்சு, கொண்டல் - மேகம்
பெயல் - மழை
கால் - காற்று
அனிலன் - காற்று
வாரிதி - கடல்
வளி - காற்று
மாரன் - மன்மதன்
குருகு - அன்னப்பறவை
கொழுநன் - கணவன்
அங்கன் - அழகிய இடம்
நாண் -அம்பு
மந்தா நிலம் - தென்றல்
பங்கயம் - தாமரை
பதுமம் - தாமரை
என்பு - எலும்பு
வடு - தழும்பு
பொறை - பொறுத்தல்
முனிவு - சினம்
கருமம் - செயல்
நிரல் - வரிசை
மாசு - குற்றம்
மறு - களங்கம்
கிரணம் - ஒளிக்கதிர்
காணம் - பொற்காசு
அரவும், - ஒலி, பாம்பு
ஈகம் - தியாகம்
நலிவு - கேடு
அதர் - வழி
குருசு - சிலுவை
கன்னல் - கரும்பு
வேய் - மூங்கில், ஒற்று
கவை - கிளை
புனல் - ஆறு, நீர்
ஆழில் - கடல், சக்கரம்
எழிலி - மேகம்
கவின் - அழகு
கவரி - சாமரம்
கப்பிய - கவிழ்ந்த
நீள் வானம் - நீண்ட வானம்
ஞானலம், புவனம் - உலகம்
விசும்பு - ஆகாயம்
சவை - சபை
உரவு - வலிமை
சிந்தை - மனம்
பூவை - பெண்
மருப்பு - கொம்பு
மாறன் வழுதி - பாண்டியன்
திருவினாள் - திருமகள்
கிளை - உறவினர்
பொதும்பர் - சோலை
கபம் - கோழை
திரு - செல்வம்
மதலை - குழந்தை
அவா - பேராசை
சித்தம் - மனம்
சீர் - செல்வம், சிற்பு
தொழும்பர் - தொண்டர்
அவதூறு - பழிச்சொல்
நோன்மை - தவம்
நொயமை - மென்ணை
தொய்பு - இளைப்பு
யாக்கை - உடம்பு
தேறல் - தேன்
விழுப்பம் - பெருமை
குழவி - குழந்தை
புயம் - தோள்
தாதை - தந்தை
வேணி - சடை
ஊன் - உணவு
ஊண் - இறைச்சி
நுதல் - நெற்றி
அல் - இரவு
ஆகடியம் - ஏளனம்

விபுதர் - புலவர்
மன்னர் - வீரர்
அரி - திருமால், வெட்டு
நா - நாக்கு
உடைமை - செல்வம்
பொலம் - அழகு
வீறு - பெருமை
எயிறு - பல்
மோலி - முடி
சோரன் - திருடன்

உவகை - மகிழ்ச்சி
நேயம் - அன்பு
அல் - இரவு
புனல் - நீர்
செந்தண்மை - இரக்கம்
அகவை - வயது
கமழ்தல் - மணம் வீசுதல்
மிசைந்திட - உயர்வாக
ஆதவன் - சூரியன்
மகபதி -இந்திரன்

உம்பரார்பதி - இந்திரன்
கனலி - ஞாயிறு (சூரியன்)
கோயில் - அரண்மனை
வேந்தன் - அரசன்
கோன் - மன்னன்
வளி - காற்று
அந்தி - மாலை
விண்மீன் - நட்சத்திரம்
உடுக்கை - ஆடை
நீத்தும் - வெள்ளம்
மருட்சி - மிரலுதல்
உறு - மிகுதி
தருக்கு - செருக்கு
சாமரை - விசிறி
நறை - தேன்
திங்கள் - மாதம்
யாமம் - நள்ளிரவு
படி - நிலம்
கூலம் - நவதானியம்
சுகந்தம் - வாசனை
ஆகம் - உடம்பு
குடகு - மேற்கு
அகழ்தல் - தோண்டுதல்
கல்லி - தோண்டி
மருகுவோம் - பருகுவோம்
இகல் - பகை
நகம் - மலை
கெந்தம் - பற்கள்
நண்ணுகின்றவர் - நெடுங்குகின்றவர்
சட்டம் - தொகுதி
ஈட்டிய - சம்பாதித்த
அருந்த - குடிக்க
இயையாறு - ஆடாகாது
திடல் - திறந்தவெளி
இல்லம் - வீடு
மன்பதை - மக்கள் பரப்பு
கெந்தம் - பற்கள்
சாந்தம் - அமைதி
ஈதல் - கொடுத்தல்
நோன்பு - விரதம்
எழில் - அழகு
ஆண்மை - வீரம்
உழி - இடம்
மார்க்கம் - வழி
ஈகை - கொடுத்தல்
வெகுளி - கோபம்
அழல் - நெருப்பு
ஆன்ற - சிறந்த
தெரிந்து - தேர்ந்தெடுத்து
கைமாறு - பதில் உதவி
நிரல் - வரிசை
கெய்து - பறித்து
அரை - இடுப்பு
அண்மை - அருகில்
சின்னம் - அடையாளம்
முகாம் - பாசறை
கலம் - கப்பல்
நாவாய் - படகு
கோடிகம் - ஆடை
மரவுரி - மரப்பட்டையால் ஆன உடை
மதகு - நீர்தேக்கப்பட்டுக் கட்டப்பட்டிருக்கும் இடம்
கிடுகு - பாய்போல் பின்னிய தென்னங்கிற்று
கறவை - பால் தரம் பசு
விட்டம் - வட்டத்தின் குறுக்களவு
நானிலம் - உலகம்
முண்டக மலரோன் - பிரம்மா
குரம்பு - வயல்வரம்பு
பாசடை - புசுமையான இலை
மதுரை நாயகன் - சிவபெருமான்
மாயோன் - திருமால்
கனியிசைக் கிழவன் - பாணபத்திரன்
வேறல் - வெற்றி பெறுதல்
திரை - அலை
சென்னீர் - செல்கின்ற நீர்
கவல்கின்றான் - வருந்துகின்றான்
உழந்தும் - வருந்தியும்
ஆகுலன் - வீன் ஆரவாரம்
அரம்பை - வாழை
புயல் - மேகம்
திறம்புவதில்லை - மாறுவதில்லை
உழவு - முரசு
கேணி - கிணறு
தொழுப - வணங்குபவர்
ஒம்புதல் - பாதுகாத்தல்
தீங்கனி - இனிய பழம்
எறு - உரம்
ஒள்ளியன் - மேன்மை உள்ளவன்
கால் - காற்று
கொண்டல் - மேகம்
மஞ்சு - மேகம்
நீதகம் - வெள்ளம்
கமலம் - தாமரை
பந்தனை - ஆசை
பக்கணம் - தின் பண்டம்
அணியம் - நெருக்கம்
புல்லியர் - அறிவில்லாதவர்
அந்தகன் - பிறவிக்குருடன்
மெளலி - முடி, சடைமுடி
பிடறு - கழுத்து
பஃறி - படகு, ஒடம்
பெளவம் - கடல், உப்பு
துறக்கம் - தேவலோகம்
தொடரும்....
மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க, தினமணி மொபைல் ஆப்-ஐ இங்கே கிளிக் செய்து தரவிறக்கம் செய்துகொள்ளுங்கள்!

No comments:

Post a Comment