கனமழை - 4 மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை (02.11.2017)

1. சென்னை மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு  விடுமுறை
2.திருவள்ளூர்  மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு  விடுமுறை

3.காஞ்சிபுரம் மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு  விடுமுறை
4.நெல்லை மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு  விடுமுறை.