அரசாணை 227 நாள்-06.11.2017-மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு செய்முறை தேர்வு நடத்துதல் -ஆணை -வெளியிடப்படுகிறது