தமிழகத்தில் 12637 பகுதி நேர ஆசிரியர்கள் பணியாற்றுகின்றனர். - பள்ளி கல்வித்துறை இயக்குனர் தகவல்

தமிழகத்தில் 12637 பகுதி நேர ஆசிரியர்கள் பணியாற்றுகின்றனர். - பள்ளி கல்வித்துறை இயக்குனர் தகவல்