ஏழாவது ஊதியக்குழு பள்ளிக்கல்வித் துறைக்கான Special pay.

ஏழாவது ஊதியக்குழு பள்ளிக்கல்வித் துறைக்கான Special pay.