ஏழாவது ஊதியக்குழுவின் படி எவ்வாறு ஊதிய நிர்ணயம் செய்வது...?

01-01-2016 அன்று

Pay-17760

Grade pay-2800

Personal pay-750


HRA-1400

MA-100

பெற்ற இடைநிலை ஆசிரியருக்கு ஊதிய நிர்ணயம்...
Pay-17760+Grade pay-2800=20560
20560*2.57=52839.20
Round=52839

அரசாணை எண்: 303 நாள்: 11-10-2017ன் பக்கம் 21ல் உள்ள Pay Matrixன் படி,தர ஊதியம் 2800க்கு கீழ் level 33க்கு நேராக கிடைமட்டமாக உள்ள 52839க்கு அடுத்த ஊதியம் 53300.

ஆகவே புதிய ஊதிய நிர்ணயத்தில், 01-01-2016ல்
ஊதியம் 53300+தர ஊதியம் 2000=55300
இவர் ஜீலை மாத ஆண்டு ஊதிய உயர்வைக் கொண்டிருப்பின்,
01-07-2016ல் 55300*3%=1659(1700)
55300+1700=57000
01-07-2017ல் 57000*3%=1710(1800)
57000+1800=58800
01-10-2017ல்
ஊதியம்-56800
தனி ஊதியம்-2000
அகவிலைப் படி(5%)-2940
வீட்டு வாடகைப்படி-3200
மருத்துவப்படி-300
மொத்தம் -65240

01-10-2017ல் ஊதிய வித்தியாசம்= 65240-54553=10687