அனைத்துப்பள்ளிகளிலும் 31.10.2017 அன்று காலை 11 மணிக்கு தேசிய ஒற்றுமை நாள் உறுதிமொழி எடுக்க வேண்டும்.!!!

அனைத்துப்பள்ளிகளிலும் 31.10.2017 அன்று காலை 11 மணிக்கு தேசிய ஒற்றுமை நாள் உறுதிமொழி எடுக்க வேண்டும்.!!!