தமிழக அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் 2.57 மடங்கு அதிகரிப்பு

தமிழக அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் 2.57 மடங்கு அதிகரிப்பு