1,6,9 மற்றும் 11 ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டங்கள் சர்வதேச தரத்தில் வரும் கல்வியாண்டில் மாற்றம்

1,6,9 மற்றும் 11 ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டங்கள் சர்வதேச தரத்தில் வரும்கல்வியாண்டில் மாற்றம்

கல்வியாண்டில் மாற்றம்