சாலை ஆய்வாளர்கள் 2000த்தில் இருந்து2400ஆக தர ஊதியத்தை மாற்றி தமிழக அரசு உத்தரவு