2 பக்கங்கள் கொண்ட அறிக்கை வெளியீடு-திருச்சி JACTTO-GEO கூட்டத்தில் இன்று (10.08.2017) எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள்

2 பக்கங்கள் கொண்ட அறிக்கை வெளியீடு-திருச்சி JACTTO-GEO கூட்டத்தில் இன்று (10.08.2017) எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள்