தொடக்கக்கல்வி - விரைவில் பள்ளிகளில் BIO-METRIC வருகைப்பதிவு - இயக்குனர் செயல்முறைகள்