மருத்துவ விடுப்பு எடுத்தால் அதற்கு இணையாண ஈட்டிய விடுப்பு நாட்களை கழிக்க வேண்டியது இல்லை என்னும் அரசாணை இருந்தும் தலைமை ஆசிரியர்களும் , எழுத்தர்களும் இதனை ஏற்க மறுப்பது ஏன் ??

ஆசிரியர்களுக்கு மட்டுமே மருத்துவ விடுப்புக்கு இணையான ஈட்டிய விடுப்பு நாட்கள் கழிக்கப்படுகிறது . நான் அறிந்த வரை வேறு எந்த அரசுத் துறையினருக்கும் இது போன்ற இழப்பு இல்லை .. மருத்துவ விடுப்பு எடுத்தால் அதற்கு இணையாண ஈட்டிய விடுப்பு நாட்களை கழிக்க வேண்டியது இல்லை என்னும் அரசாணை இருந்தும் தலைமை ஆசிரியர்களும் , எழுத்தர்களும் இதனை ஏற்க மறுப்பது ஏன் ??