+2 சிறப்பு துணைத் தேர்வு HALL TICKET பெறுதல் தொடர்பாக -தேர்வுத் துறை அறிவிப்பு