அரசாணை எண் 39 P & AR நாள்:30/04/2014-எந்தெந்த பல்கலைக்கழகத்தின் உயர்கல்விக்கு ஊக்க ஊதியம் பெறலாம்-பல்கலைக்கழக பட்டியல் இணைப்பு.