பத்தாம் வகுப்பு சிறப்பு துணைத் தேர்வு ஜூன் /ஜூலை 2017-விண்ணப்பித்தல் தொடர்பாக தேர்வு துறை இயக்குநர் -செயல்முறைகள் மற்றும் கால அட்டவணை