அரசு இதழில் வெளியிட்டுள்ள -ஜல்லிக்கட்டு அவசர சட்டம் -நகல்