ஜல்லிக்கட்டு நடத்துவதற்கு தமிழக அரசு கொண்டுவந்துள்ள புதிய சட்டத்தின் சரத்துக்கள்

GO 7 - AH3 Dept Date:21/1/17- Tamilnadu -Conduct of Jallikattu Rules 2017 - Notification issued

Image may contain: text
Image may contain: text