இடைநிலை ஆசிரியர்பதவியிலிருந்து பட்டதாரி ஆசிரியர் பதவி உயர்விற்கான முன்னுரிமைப்பட்டியல் (இறுதி பட்டியல்) (ஆங்கிலம், கணிதம், சமூக அறிவியல் )