தொடக்கக்கல்வி - நடுநிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு 5 நாட்கள் தலைமைப்பண்பு பயிற்சி - இயக்குனர் செயல்முறைகள்