SWATCH BHARAT - தொடக்க/நடு/உயர்/மேல்நிலைப் தூய்மையான பள்ளிகளுக்கான தேசிய விருதுகள் 2016 அறிவிப்பு - பள்ளிகளை தேர்தெடுக்கும் முறை மற்றும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்